S/NO SERVICE/GOOD REQUIREMENTS TO OBTAIN SERVICE/GOOD COST OF SERVICE/GOOD TIMELINE RESPONSIBILITY
1. Response to verbal enquiries at the office reception Visit the office voluntarily Nil 5 minutes All units
2. Response to phone calls Make a phone call Nil Immediately Communications Department
3. Response to written correspondence Send an email Nil Immediately All units
4. Payment for goods, services and works Submit invoice and delivery note Nil 30 days Accounts department
5. To be attended to by an officer Visit the office voluntarily Nil 5 minutes All units
6. Handling and response to written complaints Communicate and disclose details of complaint Nil 21 working days Communications Department
7. Capacity building on innovation issues and entrepreneurship Submit application KSh 30,000 3 working days Technical department
8. Recognising and awarding innovators Respond to call for applications on the awards website Nil 60 working days Technical department
9. Uploading innovations on the National Innovation database Submit innovation records on the KIB platform Nil 2 working days Technical department
10. Recommending partnerships and financial assistance to develop innovations Submit records Nil 7 working days Technical department
11. Identifying and supporting institutions to roll out their Research To Commercialisation (R2C) accelerator Submit application Nil 60 working days Technical department
12. Supporting institutions to establish innovation commercialisation ecosystems Submit application Nil 60 working days Technical department

WE ARE COMMITTED TO COURTESY AND EXCELLENCE IN SERVICE DELIVERY

Any service/good rendered that does not conform to the above standards, or any officer who does not live up to commitment to courtesy and excellence in Service Delivery should be reported to:

Chief Executive Officer
Kenya National Innovation Agency
P.O.Box 22269-00100
Tel.(+254-792 446 976)
Email: ceo@innovationagency.go.ke
Website: innovationagency.go.ke
The Commission Secretary/Chief Executive Officer,
Commission on Administrative Justice
2nd Floor, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi.
P.O. Box 20414-00200 Nairobi
Tel : +254 (0)20 2270000/2303000
Email : feedback@ombudsman.go.ke

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO

H/N HUDUMA MAJUKUMU MALIPO MUDA WAJIBU
1. Jibu kwa maswali ya kuzungumza katika mapokezi ya ofisi. Tembelea ofisi kwa hiari Hakuna malipo Dakika tano Mara moja
2. Majibu kwa simu Piga simu Hakuna malipo Mara moja Idara ya Mawasiliano
3. Jibu kwa mawasiliano yaliyoandikwa Tuma barua pepe Hakuna malipo Masaa 24 Vitengo vyote
4. Malipo ya bidhaa, huduma na kazi Wasilisha ankara na noti ya utoaji Hakuna malipo Siku 30 Idara ya Hesabu
5. Kuhudumiwa na afisa Tembelea ofisi kwa hiari Hakuna malipo Dakika tano Vitengo vyote
6. Kushughulikia na kujibu malalamiko yaliyoandikwa Kuwasiliana na kufichua maelezo ya malalamiko Hakuna malipo Siku 21 za kazi Idara ya Mawasiliano
7. Kuimarisha uwezo kuhusu masuala ya ubunifu na ujasiriamali. Wasilisha maombi KSh. 30,000 Siku 3 za kazi Idara ya Kiufundi
8. Kutambua na kutoa tuzo kwa wabunifu Jibu wito wa maombi kwenye tovuti ya tuzo Hakuna malipo Siku 60 za kazi Idara ya Kiufundi
9. Kuongeza ubunifu kwenye kanzidata ya Ubunifu wa Kitaifa Wasilisha rekodi za ubunifu kwenye jukwaa la KIB Hakuna malipo Siku 2 za kazi Idara ya Kiufundi
10. Kupendekeza ushirikiano na msaada wa kifedha kwa ajili ya kukuza ubunifu Wasilisha kumbukumbu Hakuna malipo Siku 7 za kazi Idara ya Kiufundi
11. Kutambua na kusaidia taasisi kuzindua kwa kasi mipango yao ya kuelekea Ukomeshaji wa Utafiti kuwa Biashara (R2C ) Wasilisha maombi Hakuna malipo Siku 60 za kazi Idara ya Kiufundi
12. Kuongeza ubunifu kwenye kanzidata ya Ubunifu wa Kitaifa Wasilisha maombi Hakuna malipo Siku 60 za kazi Idara ya Kiufundi

TUMEJITOLEA KWA ADABU NA UBORA KATIKA UTOAJI HUDUMA

Huduma/bidhaa yoyote inayotolewa ambayo haiambatani na viwango vilivyo hapo juu, au afisa yeyote ambaye hafikii ahadi ya uungwana na ubora katika Utoaji Huduma anapaswa kuripotiwa kwa:

Mkurugenzi Mkuu
Shirika la Kitaifa la Uvumbuzi la Kenya
P.O.Box 22269-00100
Simu: +254-792 446 976
Barua pepe: ceo@innovationagency.go.ke
Tovuti: innovationagency.go.ke
Katibu wa Tume/Afisa Mkuu Mtendaji
Tume ya Haki ya Utawala
Ghorofa ya 2, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi.
P.O. Box 20414-00200 Nairobi
Simu : +254 (0)20 2270000/2303000
Barua pepe : feedback@ombudsman.go.ke

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO